NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések

A Tapadócirkusz Facebook ( https://www.facebook.com/tapadocirkusz )  üzenőfali nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője és adatkezelője a Főnix Média Kft. (Székhely: 4025 Debrecen, Salétrom utca 5.) mint az oldal kezelője és üzemeltetője.

Cg.: 09 09 033023 továbbiakban: Szervező).

A nyereményjáték lebonyolítója is a Főnix Média Kft.

2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus:

A Szervező a Tapadócirkusz Facebook oldalon https://www.facebook.com/tapadocirkusz  nyereményjátékokat hirdet, a nyereményjáték felhívására szóló posztban közzétett játékkal, időtartamban és szabályok szerint.

A nyereményjáték időtartama minden esetben a felhívó posztban kerül kihirdetésre.

A Lebonyolító játék időtartamának lejárta után kisorsol a játékfelhívásban meghirdetett számú nyertest azok közül, akik a játékszabályzatnak és a játékfelhívásnak megfelelően jelentkeztek a nyereményjátékra.

Nyeremény:

Minden esetben a nyereményjátékra felhívó posztban kerül kihirdetésre.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal és magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

Egy Facebook profilról csak egy játékos érkezhet.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Főnix Média Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan vagy nem adták meg. Ha olyan Felhasználó regisztrál vagy nyer, aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Tapadócirkusz Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban további felvilágosítás az Tapadócirkusz Facebook oldalán, illetve az info@tapadocirkusz.hu email címen kérhető.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

3. A játék időtartama

A játék időtartama minden esetben a felhívó poszt közzétételétől számítva az abban leírt időpontig tart.

4. A nyertes kiválasztása

A nyertes kiválasztása Szervező a játék időtartamának letelte után a felhívó posztban meghatározott időben, a felhívó posztban meghatározott számú nyertest sorsol, azok között, akik teljesítették a felhívóposztban illetve a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket.

A nyertes/nyertesek kiválasztása (sorsolás) gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva (http://socialwinner.besocial.hu ) online alkalmazás segítségével történik.

A nyerteseknek az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül jelentkezniük kell nevükkel és címükkel üzenetben. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertest sorsolhat a Szervező.

5. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertesekkel a Szervező/Lebonyolító Facebookon keresztül veszi fel a kapcsolatot, mert a nyeremény postai úton történő eljuttatásához szükség van a nyertesek postacímének pontos adataira a felkéréstől számított 5 munkanapon belül. A nyeremények díjmentes kiszállítását a Szervező/Lebonyolító kizárólag magyarországi címre vállalja.

A Szervező/Lebonyolító vállalja a nyeremények eljuttatását a nyertesek részére legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

6. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

7. Adatkezelés

A Szervező/Lebonyolító az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező/Lebonyolító által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán (Infotv. 5. § (1) bek. a) pontján, illetve (2) bek. a) pontján, továbbá GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul.

Adatkezelő: a Szervező.

A Játékosok az adatkezeléshez való hozzájárulásukat a Pályázat elküldésével adják meg.

Az adatkezelés célja a Játékos részvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék.

A Nyereményjáték során a Szervező/Lebonyolító a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

– név,

– e-mail cím,

– telefonszám,

– lakcím, és

– Facebook azonosító.

Az adatokat kizárólag a Szervező a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

A Szervező a nyertesek Facebook felhasználói nevét a sorsolást követően a Tapadócirkusz Facebook oldalán nyilvánosságra hozza.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.

A Szervező/Lebonyolító tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervező/Lebonyolító-tól személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

8. Egyéb rendelkezések

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban sem a Szervezőtőtől, sem a Lebonyolítótól nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek.

Szervező/Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Főnix Média Kft.

Szervező

Vászonképek

saját fotóból